Keski-Suomen Sukututkijat ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimenä on Keski-Suomen Sukututkijat ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki
Länsi-Suomen läänissä.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on sukututkimusharrastuksen edistäminen Keski-Suomessa.
Parempien tutkimusmahdollisuuksien luomiseksi yhdistys hankkii sukututkimusmateriaalia,
järjestää sitä, pitää esitelmätilaisuuksia, harrastaa julkaisutoimintaa ja on yhteistoiminnassa alan
muiden yhdistysten kanssa.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen
hallitus jäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon
merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot.

4 § Yhdistys kantaa jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruuden sen vuosikokous määrää seuraavaa
kalenterivuotta varten.

5 § Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Siinä käsitellään seuraavat
asiat:
 esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto;
 vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;
 päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä,
joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta;
 päätetään jäsenmaksun suuruudesta;
 valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet;
 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden
hallintoa ja tilejä;
 käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

6 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii.

7 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
sähköpostilla ja Jyväskylän maakunta-arkiston tutkijoille varatun kahviotilan / yhdistyksen
ilmoitustaululla julkaistavalla ilmoituksella.
Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samalla tavoin taikka kirjeitse postin
välityksellä.

8 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa suunnittelee hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous
valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme
varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin
erikseen.

10 § Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava
edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille ennen helmikuun 1
päivää.

11 § Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 1 päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen
vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien
tarkastuksesta.

12 § Jäsenmaksuista, lahjoituksista, avustuksista tai muulla tavoin kertyvät tulonsa yhdistys käyttää
toimintansa rahoittamiseen ja sukututkimusharrastuksen edistämiseen.

13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen äänten
enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä luettuna
äänestyksessä annetuista äänistä.

14 § Jos yhdistys purkautuu, sen varat ja muu omaisuus siirretään Jyväskylän maakunta-arkistolle.

15 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Jyväskylässä 2009